DÂY ĐỒNG TRẦN

DÂY ĐỒNG TRẦN

CẤU TẠO

Ruột dẫn: Đồng Trần, Ruột dẫn cấp 2 bện tròn có hoặc không ép chặt

TIÊU CHUẨN

Ruột Dẫn: IEC60228, BS EN60228

THAM KHẢO LẮP ĐẶT

Bán kính uốn nhỏ nhất (mm):
3D đối với D < 10mm
4D đối với 10mm ≤ D < 25mm
6D đối với D ≥ 25mm

Buy Now